Nemo Apps
Take these words with you.
Download our free Thai learning app for iPhone, iPad and Android.
Android app on Google Play
Thai

Thai

Phrasebook

สวัสดี
Săwătdee
Hello
สวัสดี ครับ/ค่ะ
Săwătdee krāp / kà
Hello (more polite)
ขอบคุณ
Kăwpkoon
Thank you
ขอ โทษ
Káw tò—ht
Excuse me
กรุณา
Gărōonaa
Please
ชน แก้ว!
Chohn gàaeo!
Cheers!
ลา ก่อน
Laa găwn
Goodbye
ราคา เท่าไหร่?
Raakaa tàorăi?
How much is it?
เก็บ เงิน ด้วย ครับ/ค่ะ
Gĕp ngeern dùay krāp / kà
The check, please
ห้อง น้ำ อยู่ ที่ ไหน?
Hàwng nāam yŭu tèe nái?
Where is the bathroom?
ประเทศ ไทย
Bprătàeht tai
Thailand
ภาษา ไทย
Paasáa tai
Thai (language)
กรุงเทพฯ
Groongtàehp
Bangkok
บาท
Băat
Baht (Thai currency)
ใช่
Chài
Yes
ไม่ ใช่
Mài chài
No
… หนึ่ง อัน
… nĕung an
One …
… สอง อัน
… sáwng an
Two …
สาม
Sáam
Three (3)
อัน นี้
An nēe
This
อัน นั้น
An nān
That
ดี มาก
Dee màak
Very good
สวย
Súay
Beautiful, pretty
อร่อย
Ărăwy
Delicious
ฉัน ชอบ
Chán chàwp
I like it
ตกลง
Dtŏh·klohng
OK, all right
เยี่ยม
Yìiam
That's good
… อยู่ ที่ ไหน?
… yŭu tèe nái?
Where is …?
อะไร?
Ărai?
What?
เมื่อไหร่?
Mèuuarăi?
When?
นิดหน่อย
Nītnăwy
A little
ยินดี ต้อนรับ!
Yindee dtàwnrāp!
Welcome!
สวัสดี ตอน เช้า
Săwătdee dtawn chāao
Good morning
ราตรี สวัสดิ์
Raatree săwăt
Good night
บาย!
Baai!
Bye!
แล้ว พบ กัน ใหม่
Lāaeo pōhp gan măi
See you later
ขอบคุณ มาก ครับ/ค่ะ
Kăwpkoon màak krāp / kà
Thank you very much
ยินดี
Yindee
You're welcome
ไม่ เป็น ไร
Mài bpen rai
No problem
ฉัน รัก คุณ
Chán rāk koon
I love you
ยินดี ด้วย!
Yindee dùay!
Congratulations!
คุณ แนะนำ อะไร?
Koon nāenam ărai?
What do you recommend?
ฉัน ขอ ถ่ายรูป ได้ ไหม?
Chán káw tăairùup dài mái?
Can I take a photo?
นั่น คือ อะไร?
Nàn keuu ărai?
What is that?
คุณ มา จาก ที่ ไหน?
Koon maa jăak tèe nái?
Where are you from?
ฉัน มา จาก …
Chán maa jăak …
I am from …
คุณ สบายดี ไหม?
Koon săbaaidee mái?
How are you doing?
ฉัน สบายดี
Chán săbaaidee
I'm fine
คุณ ชื่อ อะไร?
Koon chèuu ărai?
What is your name?
ฉัน ชื่อ …
Chán chèuu …
My name is …
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
Yindee tèe dài rūujăk
Nice to meet you
ที่ นี่
Tèe nèe
Here
ที่ นั่น
Tèe nàn
There
น่าสนใจ
Nàasóhnjai
Interesting
เป็นไป ได้
Bpenbpai dài
Possible
ถูก
Tŭuk
Cheap, correct, right
มหัศจรรย์
Māhătsăjan
Wonderful
ที่ ชื่นชอบ
Tèe chèuunchàwp
Favorite
มี ชื่อเสียง
Mee chèuusíiang
Famous
ยอด มาก!
Yàwt màak!
Awesome!
ยุ่ง
Yòong
Busy
พร้อม
Prāwm
Ready, together with
ที หลัง
Tee láng
Later
ตอน นี้
Dtawn nēe
Now
ฉัน
Chán
I, me
คุณ
Koon
You
เพื่อน
Pèuuan
Friend
รถ ตุ๊กตุ๊ก
Rōht dtōokdtōok
Tuk-tuk mini vehicle
ไม่ มี อะไร
Mài mee ărai
Nothing
มาก กว่า
Màak gwăa
More
บาง ที
Baang tee
Maybe
แน่นอน
Nàaenawn
Of course
ฉัน เข้าใจ
Chán kàojai
I understand
ฉัน ไม่ เข้าใจ
Chán mài kàojai
I don't understand
กรุณา พูด อีก ครั้ง
Gărōonaa pùut ĕek krāng
Repeat it, please
คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ หรือ เปล่า?
Koon pùut paasáa anggrĭt dài réuu bplăo?
Can you speak English?
ฉัน พูด ไทย ได้ นิดหน่อย
Chán pùut tai dài nītnăwy
I can speak a little bit of Thai
… พูด เป็น ไทย ว่า ยังไง?
… pùut bpen tai wàa yang·ngai?
How do you say … in Thai?
… แปล ว่า อะไร?
… bplaae wàa ărai?
What does … mean?
ฉัน ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ นี่ ได้ ไหม?
Chán chāi intuuhrnēt tèe nèe dài mái?
Can I get Internet access here?
ช่วย แนะนำ ร้าน อาหาร แถวๆ นี้ หน่อย?
Chùay nāenam rāan aaháan táaeotáaeo nēe năwy?
Can you recommend a good restaurant nearby?
ลด ราคา หน่อย ได้ ไหม?
Lōht raakaa năwy dài mái?
Can you give me a discount?
ไม่ อยาก ได้
Mài yăak dài
I don't want it
ช่วย ด้วย!
Chùay dùay!
Help!
ตำรวจ
Dtamrŭaat
Police
หมอ
Máw
Doctor
ฝรั่ง
Fărăng
Western person, foreigner
ทาง ไหน?
Taang nái?
Which way?
วัน นี้
Wan nēe
Today
คืน นี้
Keuun nēe
Tonight
พรุ่งนี้
Pròongnēe
Tomorrow
ซ้าย
Sāai
Left
ขวา
Kwáa
Right (not left)
น้ำ
Nāam
Water
ข้าว
Kàao
Rice
แกง
Gaaeng
Curry, soup, stew
เผ็ด
Pĕt
Spicy (hot)
ไม่ เผ็ด
Mài pĕt
Not spicy
มี ความ สุข
Mee kwaam sŏok
Happy
ถนน
Tănóhn
Street
งู กิน หนู จน งู งงงวย
Nguu gin núu john nguu ngohng·nguay
Tongue Twister: The snake eats rats until it becomes a confused snake
Thai is the official language of Thailand and spoken on the islands of Phuket, Ko Samui, Ko Phangan, Ko Phi Phi, and the cities of Bangkok, Pattaya and Chiang Mai. It is normally written in Thai script. In this app, you can choose to display all Thai words in Thai script, in Roman script, or both.
Western Europe
English
French
German
Italian
Spanish
Portuguese
Greek
Dutch
Irish Gaelic
Scandanavia
Norwegian
Swedish
Danish
Finnish
Eastern Europe
Russian
Polish
Czech
Hungarian
Croatian
Romanian
Middle East and South Asia
Arabic
Turkish
Hebrew
Hindi
Tamil
Sinhala
East Asia
Japanese
Chinese
Cantonese
Thai
Korean
Indonesian
Malay
Tagalog
Vietnamese
Change language to:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close